PRÀCTICUM II

Realització de les pràctiques al Servei Psicopedagògic Escolar A-12 (Almoradí)

S.P.E (A-12)

El context particular de la realització de les pràctiques ve regulat per el mateix SPE com a centre base de l’activitat psicopedagògica de la zona i per la determinació del centre d’actuació, centre d’infantil i primària, on es desenvoluparà també l’activitat i tasca. Aquest centre educatiu és el C.E.I.P Miguel de Cervantes de Algorfa, un poble situat prop d´Almoradí a la Vega Baixa. La tasca del pràcticum vindrà definida tant per l’actuació al centre concret com per la mateixa actuació a la seu (SPE A-12)

CALENDARI DE PRÀCTIQUES

CALENDARI DE PRÀCTIQUES
Dijous i divendres

domingo, 29 de noviembre de 2009

CONCLUSIÓ DE LES PRÀCTIQUES

SÍNTESIS DEL TREBALL DE PRÀCTIQUES: ANÀLISIS POSTERIOR

El treball de pràctiques l’hem realitzat en 25 dies i un total de 94 hores, dues dies i 8 hores més de les programades al principi. Aquestes 94 hores s’han separat en sessions de 4, 6 o vuit hores segons els continguts tractats a cada moment. Aquestes sessions també les diferenciarem en dos grups: treball a la Seu (S.P.E A-12) i treball al centre educatiu (C.E.I.P Miguel de Cervantes)


Les pràctiques s’han realitzat en tres fases:

- Fase 1: Presa de contacte al S.P.E i al Centre (durant el mes de setembre)

- Fase 2: Presa de contacte amb el Centre Educatiu (durant el mes d’octubre)

- Fase 3: Actuació e intervenció holística (durant el mes de novembre)

ANÀLISIS DE LES FASES
 
En general i resumint les tres fases podem dir que:


Fase 1: Hem dedicat 5 sessions, des del dia 10 de setembre fins al 6 d’octubre. A aquesta fase hem recollit informació general tant del funcionament del S.P.E com del centre educatiu, informació relativa als documents de treball, tipus de col•laboració i comunicació, reunions i accions a prendre posteriorment, funcions del psicopedagog i treball a realitzar. És un fase una mica burocràtica, molta informació d’àmbit administratiu, informació que a la carrera universitària no tenim. Aspectes com els tipus de documents a presentar davant un dictamen d’escolarització o davant la pròpia inspecció. Com demanar un educador per al centre o altres. La major dificultat ha sigut entendre tot el funcionament del centre, la gran quantitat de responsabilitat que avarca així les funcions.

Fase 2: Des del 8 d’octubre fins al 22 d’octubre. Dividits en dos sessions de dos dies cada una. La duració d´aquesta fase be determinada per la necessitat de passar directament a l’avaluació e intervenció amb els alumnes. Els mestres del centre veuen la necessitat d’avaluar immediatament als alumnes per a poder actuar a classe. Podem veure com aquesta necessitat a vegades no és real ja que moltes vegades no és necessària dita avaluació per a actuar a classe de manera coherent. Aquesta situació serà una de les polèmiques típiques que es donen als centre, moltes vegades els mestres pensen que el psicopedagog té una vareta màgica que dona solucions immediates. De totes maneres, durant aquests quatre dies hem recollit la informació necessària per a conèixer el centre, els seus objectius i la manera de treballar.

Fase 3: Del 23 d’octubre fins al 27 de novembre, dividida en 10 sessions. Aquesta fase és la part més dinàmica de les pràctiques, en ella hem assistit a reunions amb els diferents tutors, professora de P.T, famílies, Cocope i cap d’estudis. També hem realitzat l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat del programa P.A.S.E i de dos alumnes amb dificultats en l’aprenentatge. A aquesta fase hem aprés els passos de l’avaluació a alumnes, realització de tests i reunions amb les famílies. Els coneixements adquirits han sigut molts i variats. Els aspectes més importants els podem resumir en les següents paraules: anàlisis de tests, empatia amb tutors i família, orientacions i mesures educatives, coordinació, col•laboració i cooperació entre els diferents agents educatius, recollida e interpretació de la informació, diagnòstic, posa en pràctica de coneixements adquirits en la carrera, etc.
   Ha sigut durant aquesta fase on hem posat en pràctica la majoria de coneixement adquirits durant la carrera, coneixements que hem vista en assignatures com anàlisis de casos, diagnòstic, models d’intervenció, pràcticum I, etc. Tot açò directament, però també de manera indirecta hem treballat aspectes d’assignatures com psicologia de la personalitat, mètodes d’investigació (interpretació de dades del tests), educació especial...

   Per a una major comprensió anem a fer una avaluació general de la fase segons les activitats realitzades, els instruments i/o tècniques de recollida d’informació i els propis indicadors d’avaluació. Veure avaluació al enllaç.


VALORACIÓ DEL PROCÉS

     La principal dificultat encontrada ha sigut la manca de temps per a assimilar tanta informació. Per altra part, el alt grau de coneixement de la professió per part del meu tutor de pràctiques ha facilitat en tot moment la tasca. La realització de les pràctiques és una tasca molt necessària per a poder conèixer de primera ma les funcions i actuacions del psicopedagog com a professional dins del camp de l’educació. A la nostra actuació hem pogut veure les dificultats que es plantegen per exemple alhora de recollir la informació i prendre decisions adequades. De com relacionar-se amb altres professional i el que esperen de nosaltres. Expectatives que moltes vegades superen el que realment és la nostra tasca i responsabilitat.

     El model cooperatiu i col•laboracionista de la intervenció ha sigut una de les coses que més he recordat per la seus utilització, durant la carrera hem vista que a diferents assignatures ens ha parlat d’aquest i de la seus importància, de com interfereix al nostre treball i de com representa una forma de treballar indispensable per a poder fer-ho de forma coherent i sobre tot, de manera coordinada amb els altres, tinguent en compte que aquesta coordinació representa l’eix vertebrador del nostre treball dins del centre.
     En conjunt, el treball realitzat en totes les fases ha sigut necessari per a poder entendre una mica més quines són les nostres funcions i tasques a realitzar com a professionals de la psicopedagogia. Funcions i tasques que si no recorde mal, han sigut tema de debat a moltes de les assignatures, no tant per a definir-les sinó per a establir els límits i àmbits d’actuació del nostre treball

SESSIÓ 18. CENTRE 8